Rexistro retributivo obrigatorio para empresas

Obrigatorio para todas as empresas, levar un rexistro retributivo para dar cumprimento ao novo Real Decreto de igualdade retributiva entre mulleres e homes.

O Real Decreto 902/2020 do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes establece que, a partir do próximo 14 de abril, as empresas deberán contar cun rexistro retributivo obrigatorio.

Este rexistro ten por obxecto garantir a transparencia na configuración das percepcións, de maneira fiel e actualizada, e un adecuado acceso á información retributiva das empresas.

O rexistro retributivo deberá incluír:

  • os valores medios dos salarios,
  • os complementos salariais e as percepcións extrasalariales de todo o persoal, incluído o persoal directivo e os altos cargos,
  • desagregados por sexo e distribuídos conforme ao establecido no artigo 28.2 do Estatuto dos Traballadores (grupos profesionais, categorías ou postos de traballo).

Polo momento non existe un formato do rexistro retributivo oficial. Con todo, estase á espera de que o Ministerio de Traballo ou de Igualdade publique algún modelo na súa web.

As empresas que leven a cabo auditorías retributivas han de cumprimentar este rexistro con particularidades pois deberá reflectir, ademais:

  • as medias aritméticas e as medianas das agrupacións dos traballos de igual valor na empresa, conforme aos resultados da valoración de postos de traballo descrita nos artigos 4 e 8.1.a) aínda que pertenzan a diferentes apartados da clasificación profesional, desagregados por sexo e desagregados conforme ao establecido no citado artigo 5.2;
  • e deberá incluír a xustificación a que se refire o artigo 28.3 do Estatuto dos Traballadores, cando a media aritmética ou a mediana das retribucións totais na empresa das persoas traballadoras dun sexo sexa superior ás do outro en, polo menos, un vinte e cinco por cento.

O incumprimento desta obrigación supoñerá a comisión dunha infracción grave ou moi grave na orde social.