Plan de hostalería segura

Vixente desde o 15 de setembro o novo plan que fixa os niveis de seguridade na hostalería de Galicia.

NIVEL 1C

De obrigado cumprimento para todos os establecementos independentemente do nivel de restrición do concello no que se atope.

 • Peche á 1.00 hs.
 • Aforo interior: 50% (8 persoas por mesa)
 • Aforo exterior: 75% (15 persoas por mesa)
 • Exposición pública dos aforos empregando os carteis postos a disposición desde a aplicación de 👉 Turespazo.

Cumprimento dos requisitos mínimos de seguridade sanitaria no NIVEL 1 C:

 • Elaborar un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán no establecemento, de coñecemento para o persoal e ao dispor das autoridades sanitarias.
 • Distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas.
 • Sinalizar a capacidade dos aseos e desinfectarlos como mínimo 2 veces ó día.
 • Medidor de CO2, con anotacións como mínimo cada catro horas 👉 Guía de boas prácticas de ventilación en hostalería.
 • Máscaras cirúrxicas para o persoal, que se deben cambiar cada 4 horas.
 • 2 horas de formación en protocolos COVID para o persoal.
 • Roupa de traballo específica para o persoal.

NIVEL 2C

Para aqueles establecementos que se comprometan a aplicar medidas adicionais de seguridade.

Peche á 1.00 hs.
Aforo interior: 75% (6 persoas por mesa)
Aforo exterior: 100% (10 persoas por mesa)
Uso permitido de barras, sempre para utilización individual ou de dúas persoas se son conviventes.
Exposición pública dos aforos empregando os carteis postos a disposición desde a aplicación de 👉 Turespazo.

Cumprimento dos requisitos mínimos de seguridade sanitaria no NIVEL 2 C:

 • Elaborar un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán no establecemento, de coñecemento para o persoal e ao dispor das autoridades sanitarias.
 • Distancia de 1,5 metros entre clientes dunha mesa e a contigua.
 • Sinalizar a capacidade dos aseos e desinfectarlos como mínimo 3 veces ao día.
 • Medidor de CO2, continuo 👉 Guía de boas prácticas de ventilación en hostalería.
 • Máscaras cirúrxicas para o persoal, que se deben cambiar cada 4 horas, ofertando a posibilidade de máscaras FP2 con cambio cada 8 horas.
 • 4 horas de formación en protocolos COVID para o persoal.
 • Roupa de traballo específica para o persoal.
 • Ofrecer ao persoal a posibilidade de realización de probas COVID cada 15 días. A frecuencia baixará a 7 no caso de que o nivel do concello sexa alto ou máximo. As probas serán voluntarias para o persoal.
 • Carta dixital, QR ou lousa.
 • Restaurantes con rexistro de clientes.

NIVEL DE SEGURIDADE

Só cando así o decidan as autoridades sanitarias pola gravidade epidemiolóxica.

 • Peche ás 23.00 hs.
 • Aforo interior: 30%
 • Aforo exterior: 50%
 • Exposición pública dos aforos empregando os carteis postos a disposición desde a aplicación de 👉 Turespazo.

Cumprimento dos requisitos mínimos de seguridade sanitaria:

 • Carteis informativos cos aforos permitidos.
 • Distancias entre mobiliario.
 • Uso obrigatorio de máscaras polo persoal e os clientes, só poderán retirala no momento exclusivo do consumo.
 • Distancia interpersoal de 1,5m.
 • Desinfección de mesas, cadeiras… preferentemente entre clientes.
 • Limpeza periódica de aseos.
 • Dispensadores de xeles hidroalcohólicos ao público.
 • Tarefas de ventilación periódica e colocación de medidores CO2.