Nova formación en fontanería e calefacción

O 12 de xaneiro de 2022 dará comezo unha nova formación encamiñada á especialización de fontaneiros e calefactores.

A Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao comezará o próximo mes de xaneiro un novo curso dirixido prioritariamente a persoas desempregadas.

Esta nova acción estará subvencionada pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego e Igualdade e o Ministerio de Traballo e Economía Social

O curso denominado Operacións de fontanería e calefacción -Climatización doméstica-, terá unha duración de 558 horas e comezará o día 12 de xaneiro de 2022 ata o 6 de xullo de 2022, en horario de 16 a 20 horas.

Contidos

 • MF1154_1: Instalación de tubaxes. 170 hs.
 • MF1155_1: Instalación e mantemento de sanitarios e elementos de climatización. 180 hs.
 • MP0090: Módulo de prácticas profesionais non laborais. 160 hs.
 • Básico de prevención de riscos laborais 60 hs.
 • Inserción laboral, sensibilidade ambiental e na igualdade de xénero 10 hs.
 • Formación para a igualdade 8 hs.

Prácticas en empresas

A formación leva incluído a realización dun módulo de prácticas en empresas con duración de 160 horas, a través do cal, o alumno poñerá en práctica, no seo dunha empresa, os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos durante o curso.

Bolsas

Os alumnos terán a posibilidade de solicitar bolsas económicas.

Estas axudas irán determinadas pola situación de cada un dos participantes na acción formativa, onde poderán solicitar polo traslado ao centro, por fillos menores de 12 anos ou persoas dependentes, vítimas de violencia de xénero, discapacidade …

Inscripcións

A realización do curso non require o cumprimento de ningún requisito académico por parte dos alumnos, que deberán formalización a súa preinscrición a través do seguinte formulario:

  De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao con CIF G32008765 y domicilio social sito en C/Ricardo Martín Esperanza, s/n de San Cibrao das Viñas provincia de Orense C.P.:32901, con la finalidad de INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DE EMPLEO.

  Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.

  De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico multiusos@poligonosancibrao.com y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.