Novas axudas para proxectos de eficiencia enerxética

Novas convocatorias de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética

A Xunta de Galicia publicou dúas novas ordes a través das cales se convocan diferentes axudas para subvencionar proxectos de aforro e eficiencia enerxética. Estas axudas están destinadas ao sector industrial e de servizos e, a actividades de comercio, hostalería, artístico-recreativas e outros servizos. Estas últimas recollidas dentro do programa Bono Enerxía Peme.

PROXECTOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA PARA O SECTOR INDUSTRIAL E DE SERVIZOS

Os beneficiarios destas axudas son aquelas empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector servizos ou no industrial.

Poden acometer, entre outras, as seguintes actuacións:

 • Investimentos de substitución ou mellora de equipos e instalacións consumidoras de enerxía no proceso produtivo do sector industrial.
 • Renovación ou mellora de equipos ou instalacións existentes de produción de calor e frío destinadas ao benestar e hixiene das persoas.
 • Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.
 • Substitución ou mellora de equipos ou instalacións consumidoras de enerxía do sector servizos.
 • Implantación de medidas de contabilización e monitoraxe da comprobación dos resultados enerxéticos.

Subvencionarase un 35% do custo elixible da actuación, incrementándose un 20% no caso de axudas concedidas a pequenas empresas e un 10% no caso de medianas empresas.

A axuda máxima por proxecto será de 500.000 € e por empresa de 1.000.000 €.

As solicitudes poderán presentarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia mediante o código de procedemento IN417E.

O prazo de solicitude abre o martes 19 de abril e estará activo ata o 03 de outubro de 2022.

Enlace ao Diario Oficial de Galicia.

PROXECTOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA PARA ACTIVIDADES DE COMERCIO, HOSTALERÍA, ARTÍSTICO-RECREATIVAS E OUTROS SERVIZOS

Neste caso os beneficiarios das axudas son aquelas empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia e cuxa actividade estea incluída entre as seguintes seccións do CNAE 2009:

 • G: comercio por xunto e polo miúdo, divisións de 45 a 47 incluídas.
 • I: hostalería, divisións de 55 a 56 incluídas.
 • R: actividades artísticas, recreativas e de entretemento, divisións de 90 a 93 incluídas.
 • S: outros servizos, só as divisións 95 e 96.

Os proxectos subvencionables divídense nos seguintes BONOS:

 • Envolvente: elementos de control solar.
 • Iluminación: renovación de equipos de iluminación interior e/ou exterior, incluídos rótulos e escaparates.
 • Instalacións eléctricas: renovación de transformadores, sistemas de alimentación ininterrompida, instalación de filtros economizadores…
 • Equipamento: renovación de equipos (cafeteiras, lavalouzas, secadoras, ferros de pasar, vending, mobles frigoríficos…).
 • Climatización: equipos que permitan reducir o consumo de enerxía das instalacións de climatización, ventilación e auga quente sanitaria.
 • Inmótica: sistemas domóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto enerxético máis eficiente.

Subvencionarase o 80% do custo elixible da actuación, establecendo unha axuda máxima por solicitude, con carácter xeral, de 6.000 €.

As solicitudes poderán presentarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia mediante o código de procedemento IN417Z.

O prazo de solicitude abriu o mércores 06 de abril e estará activo ata o 14 de xullo de 2022.

Enlace ao Diario Oficial de Galicia.