Cambios na xestión de baixas laborais a partir do 1 de abril

Cambios na xestión e control dos procesos de incapacidade temporal nos primeiros 365 días da súa duración.

O pasado 5 de xaneiro de 2023, o Boletín Oficial do Estado publicaba nas súas páxinas o Real Decreto 1060/2022, do 27 de decembro, que modifica o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

A continuación detállanse os aspectos máis relevantes a ter en conta a partir da súa entrada en vigor, o día 1 de abril de 2023.

Sistema RED

Suprímese a entrega á persoa traballadora da copia do parte médico destinada á empresa. A empresa recibirá o parte de forma telemática directamente desde o Sistema REDE. Este cambio ten como obxectivo simplificar o proceso de xestión das baixas médicas e reducir a carga administrativa tanto para os traballadores como para as empresas. É importante destacar que este cambio non afectará á duración ou o pago das baixas médicas, que seguirán regulados pola lexislación laboral vixente.

A empresa, unha vez reciba notificación do parte de baixa, debe informar a través de sistema REDE dos datos económicos (bases de cotización, CCC, …), deixando de ser obrigatorio informar en partes de confirmación e alta.

Unha vez recibida a notificación do parte de baixa, deberase informar a través de sistema REDE dos datos económicos (bases de cotización, CCC, …), deixando de ter a obrigación de informar esta en os partes de confirmación e alta. Esta comunicación de datos xa se está realizando no sistema actual, o único que cambia é que deixa de ser obrigatorio informar en partes de confirmación e alta, quedando simplemente vixente a obrigación nos partes de baixa, no primeiro parte da incapacidade temporal.

Introdúcense dous novos campos a informar: posto de traballo e descrición de funcións da persoa traballadora, o que supón o desenvolvemento dunha nova versión do protocolo FDI/FRI que proximamente se publicará para o seu coñecemento e adaptación técnica en Boletín Rede.

En relación coas declaracións médicas de baixa e de confirmación da baixa nos procesos de incapacidade temporal, determínase que, o facultativo poderá fixar a correspondente revisión médica nun período inferior ao indicado en cada caso.