Proxecto para a construción dunha estación de mercadorías no Polígono San Cibrao.

O Polígono de San Cibrao sitúase a 10 quilómetros de Ourense e nun radio de só 2 quilómetros atópase o cinto empresarial da cidade (parque empresarial de Pereiro de Aguiar, e polígonos Barreiros e Seixalbo). Conta cunha superficie total de 4.800.000 m2, 8.500 traballadores e 432 empresas, sendo o máis grande en extensión de Galicia.

Sumando os parques empresariais xurdidos na contorna, falamos de 560 empresas, que dan emprego a 12.500 traballadores e que ocupan 6.500.000 m2 de superficie industrial, motivos que avalan a necesidade de poñer en marcha unha nova estación de mercadorías ferroviarias, onde todos estes espazos industriais veríanse beneficiados.

O por que dunha estación de mercadorías en San Cibrao

  • Tres estaciones de mercadorías para a pouca tonelaxe que se manexa na actualidade non son funcionais, senón custosas, polo seu mantemento.
  • A estación- Empalme está moi infrautilizada na súa vertente mercante e a nova estación de Alta Velocidade que alí se constrúe necesita de mellor aspecto, máis espazo, que aínda sobraría para outros usos cidadáns mesmo se se incorpora o da actual zona de mercadorías.
  • A localización no lugar onde se manexan actualmente o 90% das mercadorías de Ourense é o idóneo para a nova localización.
  • A liña de Zamora, que quedará libre pola entrada en servizo do AVE, permite a utilización case exclusiva para mercadorías e o lóxico é que os operadores que circulen cara a Medina del Campo/Venta de Baños desde Galicia utilícena con máis frecuencia que a de León, que é máis antiga con peor trazado e compaxinando coa circulación de pasaxeiros. Ademais, o percorrido é de 160 km menos que por León.

Localización da estación

A localización é nunha zona do perímetro do polígono e lindeiro coa Cidade do Transporte, construída pola Xunta de Galicia. Conseguiríase a intermodalidad do movemento de mercadorías en Ourense. A distancia ao concello de Ourense é dun 6 km.

O terreo reservado para a devandita localización é contiguo á liña férrea actual de Ourense a Zamora. Trátase dunha liña convencional que, en canto entre en servizo o novo trazado do AVE a Galicia quedaría para uso case exclusivo de trens mercantes.

Situación actual das mercadorías en Ourense

Na actualidade a capital de Ourense e os seus concellos limítrofes teñen tres lugares de movemento de mercadorías por ferrocarril.

Na capital, a Estación Empalme que se compón dun conxunto de 16 vías que ocupan o 70% da chaira da Estación- Empalme e polos edificios, almacéns e plataformas de carga/descarga situados na parte oposta ao edificio de viaxeiros, en paralelo á Rúa Rio Anoia.

Nela móvense unicamente o 10% das mercadorías, aínda que ocupa uns terreos de 140.000 m2 en plena trama urbana, no barrio da Ponte.

O outro enclave actual é o propio Polígono San Cibrao, onde hai unha derivación da liña de Zamora para o movemento de pensos para COREN.

O último está na estación de Taboadela onde se manexan os residuos sólidos urbanos que se envían por tren á transformadora de SOGAMA.

Hoxe en día, o 90% das mercadorías dos tres enclaves móvense nos dous ultimamente mencionados.

Deseño considerado para a nova estación no Polígono San Cibrao

O anteproxecto para esta estación de mercadorías exponse desde a optimización de recursos.

Así, partimos duns terreos destinados a este fin, lindando coa cidade do transporte, de 103.560 m² de superficie, aos que engadimos na nosa proposta unha superficie de 26.319 m² coa finalidade de deseñar unha estación de mercadorías acorde ás lonxitudes demandadas pola composición dos trens de mercadorías nun futuro xa inmediato.

A formulación do anteproxecto é conectar dúas vías pasantes e dúas vías mortas a ambos os dous lados dunha plataforma de descarga e conectadas á súa vez á vía que comunica a estación de Taboadela e a terminal da empresa COREN. Tamén se situarán dúas edificacións auxiliares. Todo iso cun acceso directo para os camións desde a rotonda situada na cidade do transporte.

Tamén convén citar que segundo se aprecia nos perfís transversais deste anteproxecto os movementos de terra necesarios non levan aparellados grandes custos, dado que se permite a súa estabilización a través de noiros naturais sen ser necesarios maiores custos por este apartado.

É por todo o anteriormente exposto un anteproxecto razoable e, como xa referimos, baseado nunha optimización de recursos xa existentes.

ESTIMACIÓN XERAL DO ORZAMENTO .… 20.590.176,91 euros.