Novas medidas urxentes en resposta á crise económica e social provocada pola guerra de Ucraína

O BOE publica as novas medidas para facer fronte ás consecuencias económicas da guerra de Ucraína.

O Boletín Oficial do Estado publica hoxe, 30 de marzo de 2022, o Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo, a través do cal se adoptan medidas urxentes de carácter económico e social no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias da guerra en Ucraína.

Estas medidas irán dirixidas a ámbitos como o enerxético, os transportes, o apoio ao tecido económico e empresarial, e aos traballadores e colectivos vulnerables, destacando, a continuación, aqueles aspectos que consideramos de maior interese:

MEDIDAS NO ÁMBITO LABORAL

Naquelas empresas beneficiarias das axudas directas previstas neste real decreto-lei, o aumento dos custos enerxéticos non poderá constituír causa obxectiva de despedimento ata o 30 de xuño de 2022. O incumprimento desta obrigación conlevará o reintegro da axuda recibida.

As empresas que se acollan ás medidas de redución de xornada ou suspensión de contratos por causas relacionadas coa invasión de Ucraína e que se beneficien de apoio público non poderán utilizar estas causas para realizar despedimentos.

NOVAS LIÑAS DE AVAIS E MODIFICACIÓN DOS AVAIS COVID

Nova liña de avais por 10.000 millóns de euros destinadas a garantir a liquidez das empresas e dos autónomos que xestionará o ICO, e poderán concederse ata o 31 de decembro de 2022 cun período de carencia de 12 meses.

Flexibilízase o Código de Boas Prácticas aplicable a todos os avais vivos correspondentes aos créditos COVID, de forma que xa non sexa necesario que a cifra de negocios en 2020 reduciuse máis dun 30% con respecto a 2019 para poder acceder a unha ampliación do prazo de vencemento. Así mesmo, habilítase un período de carencia de 6 meses a pedimento dos debedores nos sectores máis afectados e establécese a obrigatoriedade para as entidades financeiras de manter as liñas de circulante para todos os clientes.

MEDIDAS NO SECTOR DO TRANSPORTE

O sector do transporte beneficiarase dunha nova bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible.

As empresas de transporte de mercadorías e pasaxeiros recibirán ademais 450 millóns de euros en axudas directas, as cales deberán presentarse a través da Sede Electrónica da Axencia Estatal da Administración Tributaria, nun prazo que finalizará o 30 de abril de 2022.

  1. Mercadorías pesadas. Camión. MDPE. 1.250 €
  2. Mercadorías lixeiras. Furgoneta. MDLE. 500 €
  3. Autobús. VDE. 950 €
  4. Taxis. VT. 300 €
  5. Vehículo alugueiro con condutor. VTC. 300 €
  6. Ambulancia VSE. 500 €

Redúcese a un mes, o prazo de devolución do Imposto sobre Hidrocarburos, e unha bonificación adicional do 80% á taxa do buque e a taxa de mercadoría en liñas marítimas de conexión entre a Península e os portos extrapeninsulares pertencentes ao Sistema Portuario de titularidade estatal.

BONIFICACIÓN DA GASOLINA E PRÓRROGA DAS REBAIXAS FISCAIS

Esténdese ata o 30 de xuño o tratamento fiscal extraordinario que actualmente está a recibir a electricidade, cunha diminución do 10% do IVE, a suspensión do 7% do imposto á xeración e unha redución do 0,5% do imposto especial de electricidade.

Bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible ata o 30 de xuño.

CIBERSEGURIDADE

Aprobado o Plan Nacional de Ciberseguridade cun investimento de máis de 1.200 millóns de euros e a transposición á lexislación nacional da normativa europea sobre integridade e seguridade relativas ao despregamento do 5G.

Ademais, este Real Decreto-lei establece outras medidas sociais como o aumento do 15% na contía do Ingreso Mínimo Vital (IMV); a limitación, nos próximos tres meses, das revisións das subidas dos contratos de alugueiro de vivenda ao 2%; ou a extensión do bono social eléctrico a 600.000 familias.